Álláshirdetés

HIRDETÉS

1.A gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola versenyvizsgát szervez fél normás titkári állás betöltésére .

A vizsga dátuma:    -írásbeli vizsga: 2023.szeptember 25. 9,00 óra

                                -gyakorlati vizsga : 2023. szeptember 26. 9,00 óra

                                -interjú : 2023. szeptember 26. 15,00 óra

A jelentkezési dossziék leadási határideje 2023. szeptember 20,13,00 óra a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelyén.

A versenyvizsga helyszíne: a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelye, Gyergyóalfalu, Millenium tér 627 szám, Hargita megye.

A versenyvizsgára meghirdetett állás pontos megnevezése: fél normás,végleges titkári állás a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskolában.

A versenyvizsgára jelentkezés specifikus feltételei:

-felsőfokú végzettség

-5 év régiség (nem szakmai régiség)

-számítógép kezelői ismeretek ( Word,Excel)

– a tanügyre vonatkozó szpecifikus törvénykezés ismerete és alkalmazása

– az iratok rendszerezésében és archíválásában való készségek

A versenyvizsgához szükséges könyvészet és a beiratkozáshoz szükséges dosszié tartalma:

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere adresată conducerii unității;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

   Tematica pentru examen:

 • Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 • Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar de stat;
 • Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
 • Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 • Duplicate ale actelor de studii;
 • Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor;
 • Întocmirea și gestionarea bazelor de date – SIIIR.

Bibliografie:

a). Legea 198/ 2023 – Legea educației naționale;

b). Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar;

c).  Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice, Partea I, nr 852 din 20.12.2010, capitolul VI;

d) Legea 153/2017 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare

e).   HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200”;

f).  Ordin nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor

g).   OMENCȘ nr 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, completat cu Ordinul ministrului educației naționale  nr 4005/2018;

h).   Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

i).   Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale;

j).   Legea 126/2002 pentru aprbarea Ordinului 33/2001 privind rechizite școlare;

k).  HG 500/2011 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;

Concursul se va desfăşura la sediul Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, județul Harghita, conform graficului de mai jos:

Nr.crt.Etapa de concursDataObservații
1.Publicarea anunțului06.09.2023Siteul Liceului Tehnologic Sover Elek, sediul Liceului Tehnologic Sover Elek,
2.Depunerea dosarelor de înscriere06.09.2023-20.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-13,00
3.Verificarea și validarea dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627
4.Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 13,00
5.Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 09,00-11,00
6.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 14,00
7.Susținerea probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
8.Afișarea rezultatelor la proba scrisă25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00
9.Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 12,00-13,00
10.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 16,00
11.Susținerea probei practice26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
12.Afișarea rezultatelor la proba practică26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 11,00
13.Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei practice26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 11,00-12,00
14.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 14,00
15.Susținerea interviului26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 15,00
16.Afișarea rezultatelor la interviu26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 17,00
17.Afișarea rezultatelor finale27.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni  , persoană de contact: Györffy Kinga, telefon 0732164536, fax  0266354011

Jakab-Bálint Márton

Director

2. A gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola versenyvizsgát szervez egész normás konyhai kisegítő állás betöltésére .

A vizsga dátuma: -írásbeli vizsga: 2023.szeptember 25, 9,00 óra
-interjú : 2023. szeptember 26, 15,00 óra

A jelentkezési dossziék leadási határideje: 2023. szeptember 20, 13,00 óra a
gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelyén.
A versenyvizsga helyszíne: a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelye,
Gyergyóalfalu, Millenium tér 627 szám, Hargita megye.
A versenyvizsgára meghirdetett állás pontos megnevezése: egész normás,végleges
munkás állás a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskolában.
A versenyvizsgára jelentkezés specifikus feltételei:

 • középfokú végzettség érettségi diplomával
  -5 év régiség (nem szakmai régiség)
 • rugalmas munkaidőhöz való alkalmazkodási készség

A versenyvizsgához szükséges könyvészet és a beiratkozáshoz szükséges dosszié
tartalma:

       Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere adresată conducerii unității;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

I.       TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE:

 1. Tematica concursului
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în bucătărie și în instituția de învățământ.
 3. Noțiuni fundamentale de igienă.
 4. Securitate şi sănătate în muncă și PSI.

B)               Bibliografie

 1.    Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 2.    Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 3.    Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4.    Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 5.    H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 6.    Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 7.    Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
 8.    Ordinul comun ME și MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,
 9.    OMENCS nr.5447/2020 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – cap.III personalul nedidactic

Concursul se va desfăşura la sediul Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, județul Harghita, conform graficului de mai jos:

Nr.crt.Etapa de concursDataObservații
1.Publicarea anunțului06.09.2023Siteul Liceului Tehnologic Sover Elek, sediul Liceului Tehnologic Sover Elek,
2.Depunerea dosarelor de înscriere06.09.2023-20.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-13,00
3.Verificarea și validarea dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627
4.Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 13,00
5.Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 09,00-11,00
6.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 14,00
7.Susținerea probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
8.Afișarea rezultatelor la proba scrisă25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00
9.Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 12,00-13,00
10.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 16,00
11.Susținerea interviului26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 15,00
12.Afișarea rezultatelor la interviu26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 17,00
13.Afișarea rezultatelor finale27.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni  , persoană de contact: Györffy Kinga, telefon 0732164536, fax  0266354011

Jakab-Bálint Márton

Director


3. A gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola versenyvizsgát szervez egész normás munkás állás betöltésére .

A vizsga dátuma: -írásbeli vizsga: 2023.szeptember 25, 9,00 óra
-interjú : 2023. szeptember 26, 15,00 óra

A jelentkezési dossziék leadási határideje: 2023. szeptember 20, 13,00 óra a
gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelyén.
A versenyvizsga helyszíne: a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskola székhelye,
Gyergyóalfalu, Millenium tér 627 szám, Hargita megye.
A versenyvizsgára meghirdetett állás pontos megnevezése: egész normás,végleges
munkás állás a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szakközépiskolában.
Aversenyvizsgára jelentkezés specifikus feltételei:
-középfokú végzettség érettségi diplomával
-5 év régiség (nem szakmai régiség)
-épületkarbantartásban, villanyszerelésben, vízszerelésben való jártaság

 • rugalmas munkaidőhöz való alkalmazkodási készség

A versenyvizsgához szükséges könyvészet és a beiratkozáshoz szükséges dosszié
tartalma:

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) cerere de înscriere adresată conducerii unității;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

   Tematica pentru examen:

 • Securitate și sănătate în muncă;
 • Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, etc.
 • Noțiuni fundamentale de igienă.

Bibliografie:

 • Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 • Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.263-268, cu modificările şi completările ulterioare.
 •             Ordinul comun ME și MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,
 •             OME  nr.4183/2022 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – cap.III personalul nedidactic

Concursul se va desfăşura la sediul Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, județul Harghita, conform graficului de mai jos:

Nr.crt.Etapa de concursDataObservații
1.Publicarea anunțului06.09.2023Siteul Liceului Tehnologic Sover Elek, sediul Liceului Tehnologic Sover Elek,
2.Depunerea dosarelor de înscriere06.09.2023-20.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-13,00
3.Verificarea și validarea dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627
4.Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor21.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 13,00
5.Depunerea contestațiilor privind rezultatele evaluării dosarelor22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 09,00-11,00
6.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse22.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 14,00
7.Susținerea probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 9,00-10,00
8.Afișarea rezultatelor la proba scrisă25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00
9.Înregistrarea contestațiilor în urma susținerii probei scrise25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, orele 12,00-13,00
10.Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse25.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 16,00
11.Susținerea interviului26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 15,00
12.Afișarea rezultatelor la interviu26.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 17,00
13.Afișarea rezultatelor finale27.09.2023Liceul Tehnologic ”Sövér Elek”  Joseni, P-ta  Mileniu nr. 627, ora 12,00

Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic “Sövér Elek”  Joseni  , persoană de contact: Györffy Kinga, telefon 0732164536, fax  0266354011

Jakab-Bálint Márton

Director