Planificarea instituțională

Perioada 2015-2019

Actualizat: decembrie 2016

Aprobat in CA: 25.01.2017

 

 

Cuprins

 

1.   Partea 1 – Context

 

2.   Partea a 2 – a – Analiza nevoilor – mediul extern

 

3.   Partea a 3 – a – Analiza nevoilor – mediul intern

 

4.   Analiza SWOT

 

5.   Aspecte care necesită dezvoltarea

 

6.   Partea a 3-a – Planul operaţional

 

7.   Partea  a 4- a – Consultare, monitorizare şi evaluare

 

Partea 1 – Context

Misiunea şcolii

Menirea şcolii este de a forma oameni creatori, capabili să-se adapteze la era noastră schimbătoare. Trebuie să educăm copii sănătoşi, căliţi, care să lupte, să poate face faţă tuturor provocărilor păstrând totodată tradiţiile, cultura locală, valorile care ne definesc. Vrem să formăm oameni cu deprinderi morale printr-o educaţie etică, religioasă.

Profilul actual al şcolii

Liceul TehnologicSover Elek se află în comuna Joseni, care este situată în partea de vest a Depresiunii Giurgeului, la o distanţă de 10 km de municipiul Gheorgheni, pe malul pârâului Belchia. Nivelul de învăţământ liceal şi profesional din şcoală deserveşte zona Joseni-Ciumani-Suseni.

Primele relatări despre învăţământul din comuna Joseni, avem din anul 1497. De atunci instruirea elevilor continuă neîntrerupt. După schimbările din 1989, şcoala a fost denumită “Grup Şcolar Industrial Sövér Elek”, după numele artistului plastic care s-a născut în comună şi a lucrat mulţi ani la această şcoală.

În prezent munca instructiv-educativă este asigurată de peste; 70 persoane în şcolile şi grădiniţele din Joseni.

Rezultatele la învăţătură sunt la nivelul cerinţelor. Elevii şcolii noastre participă la activităţile sportive, culturale, la olimpiadele şcolare.

Şcoala asigură procesul instructiv-educativ la toate nivele de la grădiniţă până la liceu. Profilul liceului este servicii pentru clasele IX-XII.

În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 527 de elevi cu vârste cuprinse între 7-19 ani.

Personalul didactic încadrat este compus din 48 de cadre didactice şi 25 de persoane din aparatul administrativ. Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã.

În organizarea instruirii practice a elevilor alaturi de atelierul şcolii un rol foarte important îl au cele peste 40 agenti economici, cu care institutia are relatii strânse de parteneriat.

 

Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2015-2016

Acum 5 ani în şcoală am iniţiat un plan de renovare a clădirilor şcolii. Este vorba despre construirea unei aripi noi care s-a finalizat cu succes şi adăpostează grupuri sanitare moderne, precum şi centrala termică, s-au racordat şcoala la reţeaua de canalizare

Modernizarea spaţiilor de învăţământ, crearea unui centru de învăţare şi  reabilitarea bazei sportive. Prima etapă a acestui plan s-a încheiat, astfel:

– au fost renovate şi dotate cu grupuri sanitare moderne 9 clădiri şi instalaţii termice  5 clădiri aparţinând  şcolii

– a fost modernizat cabinetul de geografie, de informatică

– am finalizat extinderea reţelei de calculatoare şi racordarea la Internet prin fibră optică cu acces nelimitat în vederea creării unui mediu de învăţare actualizat.

– Elevii din şcoala noastră au participat  Conferinţa ştiinţifică a elevilor de liceu TUDEK unde au participat liceeni din numeroase şcoli din Transilvania.

– a fost demarat planul de actiune privind implementarea mai larga a cunoasterii si aplicarii metodelor folosite în cadrul învatarii centrata pe elevi

– În organizarea instruirii practice a elevilor un rol foarte important îl au cele peste 15 agenti economici comerciale, cu care instituția are relatii strânse de parteneriat.

PRIORITATEA 1: Asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în judeţul Harghita
Obiectiv: Facilitarea dobândirii unei specializări de nivel 3 de calificare în subdomeniul turism la Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni pentru elevii proveniţi din mediul rural şi pentru elevii proveniţi din familii defavorizate
Ţinta: Creşterea numărului de absolvenţi din mediul rural cu calificări de nivel 3. Reducerea abandonului şcolar al elevilor proveniţi din mediul rural şi al celor din familii defavorizate
Context: Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni deserveşte populaţia şcolară din zona Joseni. Părinţii acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru asigurarea şcolarizării în altă localitate decât cea de domiciliu. În aceste condiţii se impun măsuri pentru facilitarea accesului acestor elevi la cazare şi masă în internatul şcolii acolo unde nu există posibilităţi de navetă precum şi accesul la manualele necesare.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri:
1. Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotarea şcolii Toţi profesorii şi elevii să se obişnuiască cu tehnica modernă 2017 luna 06 Direcţiune  
2. Proiectarea şi desfăşurarea unor programe de sprijin pentru: elevii proveniţi din familii defavorizate, elevii cu nevoi speciale, elevii cu dificultăţi de învăţare (conform proiectului şcolii “Susţinerea elevilor proveniţi din medii defavorizate” 2016-2017). Cel puţin 90% dintre elevii implicaţi în programele de sprijin vor finaliza cursurile şi se vor integra profesional la agenţii economici parteneri sau vor continua studiile pentru un nivel superior de calificare 2016-2017 Barabás Erzsébet şi echipa de proiect, comisia de “Prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar” Cei 41 de parteneri ai şcolii
3. Acordarea de suport tehnic şi metodologic şi consiliere pentru formarea cadrelor didactice din aria curriculară “Tehnologii Toate cadrele didactice din aria curriculară “Tehnologii” vor beneficia de consiliere semestrială Lunar, an şcolar 2016-2017 Inspectoratul Judeţean

Profesori de specialitate

Agenţi economici, ISJ Harghita

 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării profesionale
Obiectiv: Implicarea activă a agenţilor economici parteneri în formarea profesională prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea integrării absolvenţilor
Ţinta: Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor Liceului TehnologicSövér Elek în domeniul calificării absolvite în 2017
Context: Reţeaua partenerială a Liceului TehnologicSövér Elek cuprinde un spectru larg de parteneri Ţinând cont de realizările existente se impune o diversificare a acţiunilor realizate în parteneriat şi o creştere a gradului de implicare a agenţilor economici parteneri în activitatea de formare profesională a elevilor şcolii.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri:
1. Diversificarea activităţilor de parteneriat pentru desfăşurarea activităţii de practică comasată Încheierea convenţiilor de practică cu cel puţin 10 parteneri economici. Anual, luna 09 Echipa “Parteneriate” Partenerii economici actuali şi viitori
2. Diversificarea activităţilor cu partenerii economici puternici, pentru formarea profesională în nivelul 3 de calificare. 100% dintre elevii de nivelul 3 de calificare vor avea acces la instruire practică la agenţi economici Conform graficului de instruire practică Barabás Erzsébet

Borbély-Bartis Gyöngyvér

 
3. Antrenarea agenţilor economici în realizarea / actualizarea CDL Cel puţin 3 parteneri economici vor participa activ la realizarea / actualizarea CDL pentru anul şcolar 2016-2017 2016, luna 01, 02 Comisia pentru curriculum, responsabili comisii metodice tehnice ISJ Harghita, Consiliul Şcolar, Agenţi economici, Asociaţia Comitet Părinţi
4. Constituirea unor echipe mixte şcoală-agent economic  pentru înregistrarea şi urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii timp de 1 an după angajare sau după admitere în învăţământul superior

 

Cel puţin 95% rată de succes pentru fiecare calificare la 1 an de la angajare şi pentru cei care continuă studiile

 

Anual, luna 09 Kiss Arnold (dirigintele clasei a XII-a), echipa “Parteneriate” Parteneri economici angajatori, Consiliul Şcolar, Consiliul elevilor Asociaţia Comitetului de Părinţi, universităţi

 

PRIORITATEA 3: Sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera
Ţinta: Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul calificării în 2017 la nivelul anului 2016
Context: Se impune un sprijin activ pentru structura elev-părinte din partea personalului instruit care să-I consilieze (ţinând cont de capacităţile copilului) către oferta educaţională cea mai potrivită şi să-i informeze asupra orientărilor înregistrate pe piaţa muncii locale şi regionale. La nivelul Liceului TehnologicSövér Elek a fost formată o echipă de cadre didactice, părinţi şi elevi şi s-a constituit o reţea partenerială în vederea desfăşurării programelor de orientare şi consiliere privind cariera.

 

 

 

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri:
1. Consilierea elevilor din clasele a X-a de la Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni în vederea continuării formării pentru nivelul 3 de calificare la Liceul Tehnologic Sövér Elek Joseni Elevii claselor a X-a vor continua formarea de nivel 3

Menţinerea gradului de inserţie al absolvenţilor în domeniul absolvit în 2017

Câte două activităţi pe semestru până în 2017 Borbély-Bartis Gyöngyvér, echipa de consiliere privind cariera AJOFM, parteneri economici, CJAPP, SAM arondate din judeţ, ISJ
2. Participarea la “Târgul de joburi”

 

Creşterea numărului de opţiuni 1 pentru Liceul Tehnologicla admitere 2017. pentru nivelul 3 de calificare. Anual, luna 04

Anual, luna 05

Anual, luna 04

Echipa orientare şi consiliere privind cariera

Kiss Zsuzsanna

Jakab Márton

Şcoli generale partenere din zona 1 Harghita, ISJ, CJAP, Consiliul Şcolar, Consiliul elevilor, Asociaţia Comitetului de Părinţi
3. Desfăşurarea unui ciclu de acţiuni (ore de dirigenţie, sondaje, informări, vizite) pentru orientarea şcolară şi profesională şi consiliere privind cariera a elevilor din anii terminali pentru toate nivelele de calificare Creşterea ratei de succes după 1 an de la angajare / admitere într-o formă superioară de învăţământ Lunar pentru clasa terminală Echipa orientare şi consiliere privind cariera, Borbély-Bartis Gyöngyvér Consiliul elevilor, comisia diriginţilor, Asociaţia Comitetului de Părinţi

2 ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL EXTERN

 

Aspecte vizate:

 • Situarea geografică a judeţului Harghita şi al comunei Joseni
 • Mediul demografic
 • Mediul economic: piaţa muncii

surse potenţiale de finanţare

 • Mediul concurenţial

 

Surse de informare folosite:

 

1. Planul Judeţean de Acţiune pentru Dezvoltarea Învãţãmântului Profesional şi Tehnic

2. Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învãţãmântului Profesional şi Tehnic

3. Pagina de internet a Statisticilor Naţionale (www.insse.ro)

4. Strategia de dezvoltare al zonei Gheorgheni – Universitatea Sapientia- Catedra de ştiinţe sociale- Grupul de dezvoltare

5. Discuţii cu reprezentanţii autoritãţilor locale

 

 

 1. 1. Situarea geografică a judeţului Harghita
 

Fig. 1. Situarea geografică a judeţului

 

Judeţul Harghita este situat în partea centrală a Carpaţilor Orientali, fiind vecin cu judeţele: Suceava la Nord, Neamţ şi Bacău la Est, Covasna şi Braşov la Sud şi Mureş la Vest. Are o suprafaţă de 6639 km2, reprezentând 2,78% din suprafaţa României, fiind astfel al treisprezecelea judeţ în funcţie de mărimea suprafeţei.

Situarea geografică a comunei Joseni pe teritoriul judeţului

 

 


 

 

Situarea geografică a comunei Joseni în depresiunea Gheorghenilor


 

Comuna Joseni se întinde în mijlocul Depresiunii Gheorghenilor, fiind una dintre cele mai mari şi cele mai vechi localităţi al depresiunii. Cel mai apropiat oraş este Gheorgheni la 8 km de comună şi se poate ajunge pe drumul naţional 13B care trece prin localitate.

 

 1. 2. Mediul demografic

 

Din perspectiva implicaţiilor pentru ÎPT cu privire la structura şi evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă, medii de rezidenţă şi sex, structura etnică, fenomenul migraţiei. Pentru orizontul de planificare 2017, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, sunt în legătură cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei. Cele mai afectate vor fi efectivele din grupa de vârstă 15-18 ani (care includ elevii de liceu şi nivele similare) – scădere prognozată de 32,2% la nivel judeţean pentru perioada 2010-2020. De asemenea, reduceri semnificative sunt prognozate pentru grupa de vârstă 19-24 ani (care interesează învăţământul postliceal şi superior) – scădere cu 29,2% la nivel judeţean pentru perioada 2010-2020.

 1. 3. Mediul economic

 

În economia judeţului sunt reprezentate mai multe domenii economice: industrie (confecţii textile, prelucrarea lemnului), construcţii, agricultură (inclusiv silvicultură) şi servicii (comerţ, turism, transporturi), cu tendinţe de creştere a populaţiei ocupate în cele din urmă.

Industria are o pondere importantă în economia judeţului. Industria textilă, a lemnului şi a mobilei şi producţia alimentarăreprezintă o treime din totalul industriei. Sunt mai slab dezvoltate comerţul, comunicaţiile şi serviciile.

Infrastructura, comunicaţiile şi a telecomunicaţiile sunt puţin dezvoltate. Din acest motiv nu au fost investite în judeţ fonduri importante. Dezvoltarea industriei va atrage după sine şi dezvoltarea serviciilor.

3.1 Agricultura are un rol important pentru populaţie din punct de vedere existenţial, dar din punct de vedere al producţiei este foarte slabă şi se confruntă cu foarte multe probleme. Din terenurile agricole 80 % sunt de clase inferioare IV şi V, cea ce influenţează obţinerea producţiilor scăzute la culturi. Pe terenurile arabile se pot cultiva plante furajere, iar pe loturi mai mici fructe şi legume. Din lipsă de resurse financiare nu se realizează o agricultură intensivă, se pune accent mai ales pe creşterea animalelor, dar nu la capacităţi maxime.

Rolul judeţului în cadrul turismului este mult mai semnificativ. Dispune de unele atracţii, care atrag vizitatorii din alte judeţe şi ţări.

 

3.2. Structura ocupaţională

În privinţa ocupării populaţiei pe activităţi economice, se constată preponderenţa populaţiei ocupate în agricultură (43,4%), urmată de industrie (35,4%), construcţii (4,5%), servicii (46,2%).

Se constată că, dintre judeţele regiunii Centru, judeţul Harghita avea in 2016 cea mai mare pondere a populaţiei ocupate în agricultură (43,4%). Se remarcă o pondere mai mare a ocupării în servicii (46,2%) faţă de industrie.

 

 

Concluzie:

Economia judeţului cuprinde mai multe sectoare: industrie, construcţii, agriculturã şi servicii (comerţ , turism, transporturi). Populaţia ocupatã în sectorul serviciilor prezintã tendinţe de creştere.

Rolul judeţului în cadrul turismului este mai semnificativã decãt rolul comerţului. Încadrându-se armonios în regiunile Carpaţilor Orientali, unde se practicã tot anul turismul sub forma de curã de aer şi bãi de ape minerale, sporturi de iarnã, Judeţul Harghita dispune de un potenţial turistic deosebit, de localitãţi tuiristice şi zone de agrement, renumite în ţarã şi peste hotare, printre care amintim staţiunile balneoclimaterice, Bãile Tuşnad, Borsec, Lacu Roşu, Izvorul Mureşului sau monumente ale naturii cum sunt Lacul Sfânta Ana, Cheile Bicazului şi altele.

 

La nivelul local situaţia este asemănător ca la nivelul judeţului în ceea ce priveşte economia şi structura ocupaţională.Totuşi locuitorii comunei sunt interesaţi mai mult de agricultura exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului. În ultimii ani se poate observa o tendinţă de creştere în cadrul turismului. Datorită mediului înconjurător, al frumuseţilor naturii în ultimii ani turismul a început să ocupă un loc foarte important în viaţa comunei, au crescut investiţiile în domeniul turismului. Au fost construite mai multe pensiuni, şi numărul lor creşte de la o zi la alta.

În privinţa ocupãrii populaţiei în sectorul servicii, domeniul turism şi alimentaţie publicã în anul 2012 s-a constatat o creştere a ponderii populaţiei ocupate în acest domeniu de la 0,57% la 1,45% ceea ce aratã o dezvoltare a acestui sector economic. Liceul Tehnologic„Sover Elek” oferã în aceste domenii de pregãtire calificãri de Tehnician în turism în liceu. Ponderea elevilor şcolarizaţi la această specializare reprezintã 14% din totalul elevilor.

Absolvenţii şcolii posed calificãri de nivelul 3 şi poate să găsească locuri de muncă în cadrul turismului rural sau au posibilitatea de a continua şcolile în Gheorgheni la învăţământul superior în domeniul turismului.

 

 1. 4. Mediul concurenţial

 

Mediul concurenţial al Liceului Tehnologic„Sövér Elek” îl constituie unităţile de învăţământ din judeţ, care oferă pregătire teoretică şi practică în domeniul turismului la liceu.

 

–Colegiul Tehnic „Batthyány Ignác” Gheorgheni

–Liceul Tehnologic„Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc

–Liceul Tehnologic„Venczel József” Miercurea Ciuc

 

Dintre unitãţile de învãţãmânt enumerate fiecare are în oferta sa educaţionalã pregãtiri în mai multe domenii ocupaţionale. Trebuie să luăm în considerare că aria de şcolarizare al şcolii noastre nu este mare (Joseni, Borzont, Ciumani, Suseni) dar totuşi avem nişte avantaje faţă de celelalte şcoli. Este vorba despre distanţa de celelalte şcoli, problema navetei sau al internatului şcolar- pentru familii cu venituri reduse.

 

CONCLUZII

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

 

 • oferta educaţionalã al şcolii cuprinde domenii de pregãtire şi calificare adecvate nevoilor pieţei
 • este necesarã consolidarea relaţiei cu partenerii dezvoltarea reţelei de orientare şi consiliere profesionalã cu scopul de a creşte numãrul elevilor ocupaţi în domeniile aferente specializãrii lor

Propunere: Prin analiza cercetărilor publice educaţia adulţilor ne-ar da o şansă de a dezvolta, de a îmbogăţii structura educaţională în institutul nostru în domeniile cerute de piaţa muncii.

 

3 ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL INTERN

 

În unităţile Liceului Tehnologic “Sövér Elek” se desfăşoară activităţi didactice cuprinzând grădiniţe, şcoala primară, gimnazială, liceală si serală.

În anul şcolar 2014-2055 au fost înscrişi 722 elevi cu vârste cuprinse între 3 -17 ani. În anul şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 669 elevi cu vârste cuprinse între 3 -17 ani. Iar in anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 667 elevi cu vârste cuprinse între 3 -17 ani. Aceasta tendinţa sugerează o tendinţa descrescătoare (anexa 1);

 

Tabel cu elevii înscrişi la începutul anului şcolar

 

 

Anul Învăţămînt   Clasele  

şcolar preşcolar

I – IV

V – VIII

IX – XII

Total

         

2010-2011

197

204

205

116

722

 

2011-2012

195

202

198

112

707

 

2012-2013

194

197

202

114

707

 

2013-2014

201

196

201

108

706

 

2014-2015

198

196

198

105

697

 

2015-2016

168

208

190

103

669

 

2016-2017

170

198

196

103

667

 

3.1 Predarea şi învăţarea

 

Predarea si învăţarea in fiecare unitate şcolară a fost analizata in fiecare an scolar. In urma analizei procesului de predare-învăţare s-a constatat următoarele rezultate privind aspectele procesului didactic. S-a constatat ca rezultatele se datorează următoarelor motive:

 

PUNCTE TARI

In şcoala noastră toţi elevii şcolii au beneficiat de demersul didactic adaptat la nevoile elevilor, care se reflecta prin dosarele diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor ;

Luând in considerare informaţiile primite in urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală;

În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai bune la învăţătură. Profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor;

 

70% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);

Majoritatea profesorilor folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea

Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie, de către directori si metodişti).

Rezultate la examenele de bacalaureat şi absolvire a şcolii profesionale arată o tendinţa crescătoare (vezi: statisticile şcolii);

In anii precedenţi cadrele didactice au participat la diferite cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului, precum si la susţinerea gradelor didactice. Prin urmare in şcoala noastră un număr însemnat de cadre didactice deţin gradul I, si gradul II.(anexa nr.2)

 

2015-2016

 

 

 

Total

Titulari

Supl. Cu diploma

Supl. Fara dipl

Gr. I

Gr. II

Def.

Curs calif

Stag

Pens.

Educatoare

11

7

4

4

2

3

1

Invatator

10

8

2

7

1

1

1

Profesor

24

18

6

7

4

9

2

2

 

(Anexa 2.)

 

Majoritatea părinţilor afirma ca şcoala asigura o comunicare buna cu cadrele didactice, sunt informaţi sistematic in legătura cu situaţia şcolară a copiilor. Considera ca propunerile, cererile, precum si criticile părinţilor, respectiv ale cadrelor didactice sunt discutate ca intre parteneri educaţionali. Sunt mulţumiţi cu calitatea muncii didactice si cu nivelul de pregătire al elevilor; (sursa: RODIS)

Dupa părerea elevilor diriginţii îşi îndeplinesc rolul de consilieri ai elevilor, cărora ei se pot adresa la nevoie;

Aspectele educaţiei sunt in permanenta in atenţia scolii. Strategiile educaţionale folosite in cadrul activităţilor curriculare si extracurriculare îi ajuta pe elevi sa-si asume responsabilităţi;

Scoala deţine un număr mare de programe al disciplinelor opţionale utilizate in clasele I-VIII. Aceste programe sunt avizate favorabil de către I.S.J.

Calitatea evaluării elevilor pe nivel de şcoală are o serie de aspecte pozitive: în general ritmicitatea evaluării este asigurată cu excepţia a câtorva cadre didactice. Alături de metode de evaluare clasice sunt des folosite şi metodele moderne: portofoliul, teste punctuale, investigaţia;

La mai multe cadre didactice elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează;

Exprimarea grafică a preşcolarilor oglindeşte că ei au achiziţionat mai multe deprinderi de bază, care le va facilita însuşirea scrisului la şcoală. Majoritatea copiilor rezolvă cu uşurinţă fişa de lucru în care se apelează la desen, la colorat, dar nu sunt îndeajuns de mult solicitaţi să soluţioneze, să rezolve situaţii problemă.

Lecţiile întocmite de învăţători reflectă interesul manifestat de elevi pentru realizarea de investigare şi rolul acestora în învăţarea de tip activ.

În învăţământul gimnazial şi liceal, elevii dovedesc abilităţi şi deprinderi corecte de manipulare a materialului didactic, de lucru la calculator, folosesc un limbaj ştiinţific adecvat subiectelor discutate, se exprimă corect în enunţuri formulate cu atenţie, îşi susţin cu argumente răspunsurile alcătuite la cerinţele şi itemi propuşi de cadrele didactice.

 

PUNCTE SLABE:

Sunt situaţii care trebuie ameliorate: dificultăţi în receptarea, înţelegerea şi formularea unor răspunsuri în domeniul comunicării, mai ales la limba română, pronunţarea în utilizarea unor neologisme, greşeli de ortografie şi deprinderi insuficiente în raport cu cerinţele standardelor educaţionale.

Cadrele didactice trebuie să acorde o mai mare atenţie pregătirii pentru lecţie, modernizării actului didactic şi creşterii calităţi, activităţii de predare – învăţare –    evaluare în vederea creării şanselor egale de pregătire pentru toţi elevii.

Numărul elevilor atât în învăţământul primar, cât şi în învăţământul gimnazial şi liceal arată o scădere.

 

CONCLUZII

 • Şcolarizarea şi menţinerea la cursuri a tuturor copiilor este bine organizată.
 • Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice
 • Activităţile educative desfăşurate cu elevii sunt eficiente
 • Se desfăşoară o activitate colectivă împreună cu colectivele auxiliare bibliotecari, laboranţi, secretariat, administraţie, contabilitate etc.)
 • Orele sunt bine structurate
 • Programele şcolare întocmite pentru disciplinele opţionale prevăd dezvoltarea competenţelor specifice de formare profesională
 • Evaluarea randamentului şcolar cu mici excepţii este adecvată, corectă şi ritmică
 • Ritmicitatea parcurgerii materiei este asigurată
 • Macroproiectarea este bine gândită
 • Nivelul dotării unităţilor şcolare este apreciabilă
 • Cadrele didactice participă la diferite cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului, precum si la susţinerea gradelor didactice. Prin urmare in şcoala  noastră   un număr însemnat de cadre didactice deţin gradul I, si gradul II.
 • Organizarea atelierelor de lucru în cadrul instruirii practice lasă de dorit
 • Se pune accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română şi în limbile moderne;

 

3.2. Resurse şi materiale didactice

Calitatea procesului de predare-învăţare este influenţată într-un mod hotărâtor de gradul de dotare cu mijloacele de învăţământ. Liceul Tehnologic “Sövér Elek” deţine mijloace didactice moderne pentru realizarea predării conform cerinţelor secolului al XXI-lea.

PUNCTE TARI

Grădiniţele unităţii deţin spaţii amenajate pentru activităţile desfăşurate pentru nivelul lor.(jucării, cărţi, teren pentru joacă)

Există numeroase materiale didactice pregătite de către cadrele didactice ale unităţii.

S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice ca: videoproiectori, laptop, calculatoare, combină audio, pian.

Unitatea şcolii deţine două săli destinate bibliotecii.

Există două săli de sport şi un teren de sport.

Sunt cabinete specializate de geografie, chimie, fizică, informatică, religie, de limbi şi de muzică. Aceste cabinete sunt bine dotate.

De asemenea funcţionează în cadrul unităţii două săli destinate activităţii extracurriculare

Şcoala noastră deţine un cabinet psiho-pedagogic în care se desfăşoară de doi ani activitate centrată pe elevi.

 

PUNCTE SLABE:

Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 18175 de volume şi sunt înscrişi 598 de elevi, însemnând un procent de 80%. Din păcate biblioteca nu satisface nici nevoile de documentare ale elevilor, în special celor care elaborează proiectele, lucrările de diplomă de sfârşit de ciclu, nici nu deţine cărţi de specialitate pentru cadre didcatice.

Privind în ansamblu, elevii şcolii beneficiază de manuale şcolare, cu excepţia claselor a XI-a, respectiv a XII-a;

 

CONCLUZII

 

Resurse şi materiale didactice

 • Şcoala beneficiază de materiale şi echipamente corespunzătoare.
 • Laboratoarele sunt bine dotate cu aparate, planşe, resurse
 • Programul de funcţionare a bibliotecii nu este corespunzător, luând în considerare necesităţii elevilor şi a cadrelor didactice. Nu dispune de un număr adecvat de cărţi de specialitate.
 • Cabinetele sunt bine dotate.

 

3.3. Rezultatele elevilor

 

O sarcină importantă a cadrelor didactice este pregătirea elevilor la diferite concursuri, olimpiade. Elevii şcolii noastre au participă la diferite concursuri obţinând rezultate bune.

 • În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut rezultate bune la nivel judeţean şi naţional
 • promovabilitatea la testarea naţională prezintă o tendinţă de creştere, mai ales în anul şcolar 2014-2015
 • promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimii trei ani a fost în medie peste 90%
 • implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (ex: concursul de protecţie civilă Cu viaţa mea apăr viaţa; concursul de circulaţie, sanitar);
 • la nivelul întregii unităţi şcolare în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar nu este specific
 • 60% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal;
 • prin reprezentările grafice reiese că la învăţământul primar mediile generale sunt Foarte bine şi Bine; la învăţământul gimnazial, liceale mediile generale sunt următoarele:

 

anexa 4

 

5 – 6,99

7 – 8,99

9 – 10

V-VIII

12

92

38

Liceu

16

61

11

Anexa 5

 

Anul 2015-2016

Iunie

August

Anual

Bacalaureat

21

8

36,36%

2

1

50%

42,85%

 

 

 • absenţele în marea majoritate sunt motivate

Anul

şcolar

I – IV V – VIII IX – XII
motivate nemotivate motivate nemotivate motivate nemotivate
             
2014-2015

854

0

1432

67

2146

19

             
2015-2016

812

301

1324

1123

1765

157

 

CONCLUZII

 

 

 • Asigurarea condiţiilor pentru deschiderea şi desfăşurarea cursurilor la început de an şi la început de trimestru
 • Şcolarizarea şi menţinerea la cursuri a tuturor copiilor
 • Perfecţionarea procesului de predare-învăţare si obţinerea cu elevii a unor performanţe superioare în învăţare
 • îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice
 • Creşterea eficientei activităţilor educative desfăşurate cu elevii
 • Creşterea eficienţei activităţii de îndrumare şi control
 • Dezvoltarea bazei didactico-materiale
 • Colaborarea şcolii cu familia
 • îmbunătăţirea activităţii colectivelor auxiliare (bibliotecari, laboranţi, secretariat, administraţie, contabilitate etc.)

 

3.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor

PUNCTE TARI

În unitatea noastră există un cabinet de consiliere şi orientare şcolară, care funcţionează de patru ani. Activitatea cabinetului constă din activităţi de dezvoltare a personalităţii, consultarea elevilor, profesorilor, părinţilor, organizarea programelor preventive pentru elevi, întocmirea chestionarelor.

Acest serviciu oferit elevilor de către şcoala noastră se caracterizează prin dinamism, adaptare la nevoile pieţei, respectivi la cerinţele reformei şcolare. De-a lungul anilor s-a constatat o dezvoltare a întregului proces de orientare şi consiliere profesională în sensul că aceasta a fost cuprinsă în curriculumul şcolii oferit elevilor din clasele terminale, diriginţii au făcut demersuri privind orientarea şi consilierea elevilor cu scopul de a aplica acestea orelor de dirigenţie. Acest lucru s-a realizat prin prezenţa psihologului şcolar care îndeplineşte şi funcţia de consilieri şcolari. Ca urmare aproximativ 50% din absolvenţii liceului îşi continuă studiile, ceilalţi îşi găsesc locuri de muncă.

Există reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii.

 

  Harta parteneriatului social    
  anul şcolar 2015-2016    
               
Denumirea Denumirea organizaţiei partenere Sediu   Profilul şi specializ.
şcolii           la liceu
             
Grup Şcolar Sövér Elek            
               
S.C. MADEX CONT S.R.L. Borzont   Turism
S.C H&C S.R.L. Gheorgheni   Turism
S.C WORKSPRODINFO S.R.L. Ciumani   Turism
S.C KULTURCENTRUM S.R.L. Joseni   Turism
SÖVÉR LEVENTE I.I. Gheorgheni   Turism
S.C BOTCOM S.R.L. Borzont   Turism
S.C VEROLEV S.R.L. Joseni   Turism
S.C TROPICAL S.R.L. Joseni   Turism
MÁTHÉ ENIKŐ I.I. Joseni   Turism
S.C MAGMIXTKISS S.R.L. Joseni   Turism
HÓVIRÁG PANZIÓ Borzont   Turism
DORKA PANZIÓ Borzont   Turism
ANNA PANZIÓ Borzont   Turism
SZÉKELY VENDÉGLŐ Ciumani   Turism
COMPOSESORATUL Joseni   Turism
A.F. ERDOS   Joseni      
S.C. MAROLUX S.R.L. Joseni      
S.C. ABRAZIV INTERNAŢIONAL Gheorgheni    
BRD GSG   Gheorgheni    
PRIMĂRIA   Joseni      
FUNDAŢIA LUKACS JANOS Joseni      
FUNDAŢIA PALL ISTVAN Joseni      
Ascoiatia Domokos Pál Péter   Joseni      
ASOCIAŢIA ŞCOLARĂ Iskolaszék   Joseni      

 

Conducerea şcolii , cât şi cadrele didactice ţin o legătură strânsă cu comunitatea locală. Conducerea şcolii şi autorităţile locale sunt conştiente de necesitatea colaborării pentru educarea copiilor. Primarul comunei acordă o mare atenţie şcolii şi pe măsura posibilităţilor încearcă să asigure condiţii cât mai bune pentru desfăşurarea activităţilor în unităţile de învăţământ. De asemenea şcoala beneficiază de ajutorul unor sponsori, care este valorificat în folosul şcolii şi elevilor. Direcţiunea şcolii şi cadrele didactice ţin o legătură cordială, bazat pe respect reciproc, cu biserica locală. Elevii participă cu entuziasm la serbările şi excursiile organizată în comun cu biserica.

 

PUNCTE SLABE:

 

Numărul mic de părinţii menţin o legătură permanentă cu şcoala, excepţie făcând părinţii elevilor din clasele primare.

 

CONCLUZII

 

Liceul are relaţii de parteneriat şi cooperare cu următoarele instituţii:

–       Inspectoratul Şcolar Judeţean

–       Casa Corpului Didactic

–       cu directorii din zona Gheorghienului

–       cu şcolile prietene din alte ţări

–       primăria comunei

–       composesoratul din Joseni

–       biserica catolică

–       poliţia comunală

–       circumscripţia sanitară umană

–       agenţi economici, care asigură posibilitatea desfăşurării practicii săptămânale şi comasate a elevilor de la clasele XI, XII.

 

3.5. Calificările şi curriculum

Cadrele didactice cunosc noua structură a curriculumului specific şcolii.

PUNCTE TARI

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ , având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii – document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice  prin elaborare.

Strategiile educaţionale folosite în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare sunt corespunzătoare, au ca obiective cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea normelor de conduită şi convieţuire, în spiritul regulamentului de ordine interioară.

Comisiile de catedră sunt constituite pe arii curriculare, sau pe discipline de studiu, conform hotărârii Consiliului pt. curriculum şcolar:

Comisii:- de perfecţionare metodică şi de cercetare

– de elaborare a schemelor orare

– de organizarea serviciului pe şcoală

– de activităţi extracurriculare

– de protecţia muncii

Consiliul pt. curriculum este compus din reprezentanţii arilor curriculare, directorii şcolii. Ei elaborează:

–       proiectul curricular al şcolii

–       oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională

–       criteriul de alegere a opţiunilor elevilor şi de întocmirea corectă a schemelor orare

–       metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare

Conform regulamentului de organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar articolul 37, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 4 membrii pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Conform ariilor curriculare în cadrul Liceului Tehnologicse constituie următoarele catedre.

I. Limbă şi comunicare: – lb .română, lb maghiară, lb modernă

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii – matematică, fizică, chimie, biologie

III. Om şi societate   – istorie, geografie, ştiinţe socio-umane, religie

IV. Tehnologii, Arte şi Ed. fizică şi sport – menţionăm că profesorii de educaţie fizică şi muzică nu pot constitui un grup de minimum 4 persoane, din această cauză s-au alăturat la catedra de tehnologii

V. Învăţători

VI. Educatoare

VII. Cons .şi orientare

Consiliul profesoral:

–       se întruneşte ori de câte ori preşedintele socoteşte că este necesar şi are următoarele atribuţii:

–       dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare

–       stabileşte modalităţi de parcurgere a curricumului pe diferite discipline la decizia şcolii.

–       Validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru. an şcolar

La stabilirea disciplinelor opţionale pentru fiecare clasă au fost consultaţi elevii şi părinţii. Astfel există procese verbale întocmite la şedinţele cu părinţii din fiecare clasă care au ales din oferta şcolii.

Oferta şcolii:

 • Carte şi folosirea cărţii
 • Matematică distrctivă
 • helytörténet
 • famegmunkálási technika
 • logikai játék-sakk
 • vokális népzene
 • információszerzés és kommunikáció
 • természet az én barátom
 • személyiségfejlesztés
 • iskolai szinjátszás
 • népitánc
 • angol játékok
 • hálózati ismeretek
 • informatikai alapismeretek
 • testnevelés

Pentru a promova o educaţie calitativă cadrele didactice au participat la diferite cursuri şi perfecţionări:

 • curs de iniţiere în tehnica de calcul 98%
 • internet şi multimedia
 • proiectul pentru îmbunătăţirea calităţii în învăţământul rural

Elevii şcolii au participat la numeroase concursuri şi olimpiade obţinând rezultate considerabile.

Şi preşcolarii au obţinut locuri distincte, locul I la faza judeţeană de povestire şi recitare, locul trei pe faza naţională la concurs de povestire.

 

CONCLUZII

Planificările calendaristice şi strategiile proiectate sunt concepute conform nevoilor elevilor, specificului local, cerinţelor partenerilor sociali.

S-au elaborat schemele orare pentru toate clasele din şcoală care implementează curriculumul stabilit conform reglementărilor în vigoare.

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi.

Aspectele educaţiei sunt în permanenţă în atenţia şcolii

Strategiile educaţionale folosite în cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare sunt corespunzătoare, şi îi ajută pe elevi să-şi asume resonsabilităţi.

Toate programele disciplinelor opţionale utilizate în clasele I-VIII sunt avizate favorabil de către ISJ.

Activităţile educative şcolare şi extraşcolare au ca obiective cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea normelor de conduită şi convieţuire în spiritul Regulamentului de ordine interioară.

Există o preocupare deosebită pentru valorificarea tradiţiilor locale şi implicarea copiilor în acţiuni culturale.

Programul comisiei metodice cuprinde termene şi responsabilităţi precise, psihologul şcolii împreună cu diriginţii contribuie în mod eficient şi activi la realizarea obiectivelor propuse.

 

3.6. RESURSE FIZICE ŞI UMANE

2.3.1. Resurse fizice

 

Unitatea este amplasată în mediul rural, care funcţionează cu o conducere unică la nivelul localităţii. Procesul educaţional se desfăşoară în 13 clădiri:

 

 

 • Sala de sport

 

 

Suprafaţa totală a clădirilor este de 5410 m2. Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în 37 săli de clase, din care 8 cabinete, 2 săli de sport, un teren de sport. Şcoala este dotată cu 135 de calculatoare, 17 laptopuri, 10videoproiector, , 10 televizoare , 8 aparate video. Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi. Şcoala dispune de adreasa gs.soverelek@eduhr.ro

 

Echipamentele IT şi birotică existente în şcoală:

– 5 reţele de calculatoare, cu 30, 30, 26, 25, respectiv 11 calculatoare

– 15 videoproiectoare

– cabinete directori , 2 imprimante;

– secretariat , 2 imprimante, 2 copiatoare ;

– contabilitate 2, imprimante;

– cancelarie 2, imprimante;

– cabinet de consiliere şi orientare şcolară 1, imprimantă, scanner ;

– aparat video-proiecţie.

80% din mobilierul şcolar este de tip mondial (Banca Mondială)

Personal auxiliar:    – bibliotecară – 0,5

– secretară  -2

– administrativ financiar – 2

Personal administrativ:

– muncitori    -4

– sofer – 1

– femei de serv.-8+3 forfetari

– bucătăreasa –1

 • Centrale termică a fost finalizată  în cinci clădiri ale unităţii În fiecare unitate există grupuri sanitare moderne.

CONCLUZII

 

În unitatea şcolară “Sövér Elek” se desfăşoară o activitate bine organizată, punând accent pe formarea unei atitudini sănătoase faţă de viaţă şi de muncă.

 

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare

 1. 0. Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ

.1     Asigurarea şanselor egale în formarea profesională

.2     Integrarea elevilor cu nevoi speciale

.3  Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. Combaterea consumului de drog

.4    Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate.

.5     Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă

.6     Dezvoltarea educaţiei la cerere  – formarea profesionalã a adulţilor

 

 1. 1. Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional.

2.1 Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii.

2.2 Îmbunătăţirea accesului la informare

2.3 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern. Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională

2.4 Consilierea părinţilor

 

 1. 2. Resurse umane

3.1 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere)

3.2 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev

3.3 Orientarea şi consilierea privind cariera.

3.4 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene

3.5 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe

 1. Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, scăderea costurilor pentru cazare, centrală termică pe gaz, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor  şcoală).

4 ANALIZA SWOT

 

Puncte tari (Strengths):

 • Numărul mare de cadre didactice calificate.
 • Avem multe didactice titulare cu gradele didactice I şi II.
 • Participarea multor cadre didactice la stagiile de formare şi de perfecţionare
 • Număr mare de absolvenţi integraţi profesional şi social.
 • Dotarea şcolii cu o reţea de 25 de calculatoare şi un server şi conectarea acestora la INTERNET prin fibră optică
 • Existenţa bibliotecii şi a fondului de carte şcolară.
 • Preocuparea conducerii unităţii în dezvoltarea bazei materiale.

 

Puncte slabe(Weaknesses):

 

 • Dificultatea cu personal didactic calificat la catedrele de limba română şi limbi străine şi de specialitate
 • Schimbarea profilului de la an la an
 • Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcoli.
 • Lipsa unui sistem de încălzire modern în unele clădiri
  • Existenţa predării în clase simultane (Borzont).

 

 

 

 

Oportunităţi(Opportunities):

 

 • Relaţii bune cu agenţi economici din zonă, care asigură posibilitatea bde formare profesională a elevilor (ateliere, linii de fabricaţie moderne de prelucrarea lemnului)
 • Cresterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat
 • Reducerea abandonului școlar
 • Relaţiile dintre şcoală şi autorităţile locale sunt foarte bune. La fel şi cu Poliţia, Biserica, Composesorat
 • Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic.
 • Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice.
 • Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii.
 • Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţilor şcolare.
 • Continuarea dotării cu mijloace moderne de învăţământ.

 

 

 

 

 

Ameninţări(Threats):

 

 • Scăderea numărului de elevi
 • Migrarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine plătite.
 • Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare.
 • Posibilitatea ca primăria să nu dispună de resursele corespunzătoare cerinţelor şcolii.
  • Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala,
  • Existenţa multor familii nevoiaşe, cu venituri reduse. Elevii care provin din astfel de familii au probleme de învăţare şi de integrare în comuniune

 

PLAN OPERAŢIONAL

PENTRU PERIOADA 2016-2017

Obiectiv 1:

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale.

 

Ţinta:

 • Creşterea cu 5% a promovabilitătii absolvenţilor în anul 2017 faţă de 2016 şi reducerea cu 10% a absenţelor
 • Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2017 faţă de 2016
 • Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2018
Context:

Din analiza internă efectuată se constată că la Grup Şcolar „Sover Elek” Joseni au acces elevi ce provin din mediul rural, băieţi şi fete. Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi. Şcoala dispune de bază materială şi personal didactic calificat necesar.

Cadre didactice din şcoalã au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi integrarea elevilor cu nevoi speciale

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?) Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost: Sursa de finanţare
Identificarea elevilor cu nevoi speciale Numãr de elevi 1 octombrie Consilier educativ

Diriginţi

Psihologul şcolii 100 RON Extrabugetar
Aplicarea chestionarelor prin care se vor stabili pentru toţi elevii şcolii, stilurile individuale de învăţare.

Elaborarea şi implementarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev:

-programe speciale de recuperare pentru elevii cu nivel scăzut al pregătirii iniţiale,

– programe speciale de pregătire a elevilor în vederea participării la concursuri şi olimpiade şcolare

Toţi elevii vor  completa chestionarele privind  identificarea stilurilor individuale de învăţare

 

 

 

Toţi elevii identificaţi prin testele iniţiale, vor beneficia de programe speciale de pregătire

1 octombrie

 

 

 

 

 

 

Permanent

Diriginţii

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice

Consiliul elevilor

   

 

 

2000 RON

 

 

Extrabugetar

Aplicarea chestionarelor de audit pentru promovarea educaţiei incluzive şi elaborarea unui plan de măsuri pentru promovarea principiilor incluziunii 100% din principii sunt atinse Permanent Echipa managerialã a şcolii

Cadre didactice

 

Elevi. părinţi, alţi factori educaţionali 10000 RON Extrabugetare

 

Sponsorizare

Obiectiv 2:

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii

 

Ţinte:

 • Servicii de calitate oferite de şcoală
 • Formarea continuă cadrele didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională
 • Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ

 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.

Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate. Resursele materiale existente în şcoalã necesitã îmbunãţãţiri. În comunicarea profesor-elev predominã stilul autoritar, este puţin încurajatã comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare.

Najoritatea cadrelor didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale. Aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizică, biologie, chimie au o vechime de peste 20 de ani fiind într-o stare avansată de uzură.

Biblioteca şcolii dispune de un spaţiu de 140 mp şi deţine un numãr de 22.197 volume.

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?) Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost: Sursa de finanţare
Diseminarea informaţiilor privind cadrul asigurării calităţii în educaţie

Proiectarea riguroasă a  tuturor activităţilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale din şcoală

 

Realizarea planului operaţional privind asigurarea calităţii educaţiei

 

Evaluarea iniţială ( nevoile elevilor, sprijinul necesar, stiluri de învăţare, cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare, cerinţe de evaluare )

Realizarea programelor de recuperare şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor acţionale, în scopul creşterii performanţelor şi evitării eşecului şcolar;

Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, pentru identificarea nevoilor de dezvoltare profesională

Cursuri de formare pentru întreg personalul didactic privind aplicarea curriculum-ului, a metodelor de învăţare centrată pe elev şi a metodelor alternative de evaluare;

Implementarea metodelor active de învăţare şi a metodelor alternative de evaluare;

Adaptarea stilului de predare şi a strategiilor la particularităţile şi nevoile de învăţare şi de comunicare specifice grupurilor de elevi sau/şi colectivului cu care se lucrează.

Diversificarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare, în scopul :

-stimulării interesului elevilor pentru studiu şi pentru disciplină;

-încurajării şi aprecierii elevilor pentru participarea directă şi activă la desfăşurarea orelor didactice;

-valorificării cunoştinţelor de cultură generală ale elevilor în predarea noţiunilor specifice;

-dezvoltării capacităţii de autoevaluare şi interevaluare a performanţelor şi a atitudinii faţă de profesor şi colegi,

-stimulării şi valorificării spiritului competiţional şi potenţialului creativ al elevilor .

 

Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate,

administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a  softului specializat

 

 

 

 

 

 

 

Planuri manageriale

 

 

 

 

Obţinerea de informaţii referitoare  la nevoile de instruire, educaţie şi formare

Iniţierea şi derularea unor programe de consultaţii, meditaţii şi pregătire suplimentară/diferenţiată

 

 

 

60 % din personalul didactic a participat la cursurile organizate pe metode active de învăţare şi a metodelor alternative de evaluare

 

 

 

 

90 % din cadrele didactice aplicã metodele active de învãţare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% din personalul angajat în servicii de secretariat şi contabilitate vor opera pe calculator

Octombrie 2016

 

 

Anual în luna octombrie

 

 

 

 

Anual  în luna octombrie

 

 

Permanent

 

 

 

Anual în septembrie

 

 

 

An şc. 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

Echipa managerială

 

Cadre didactice

Şefi comisii metodice

Şefi compartimente

Consiliul de administraţie

Comisia de asigurare a calităţii

 

Cadre didactice

 

 

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

Responsabilul cu perfecţionarea cadrelor didactice

 

Echipa managerialã a şcolii

 

 

 

Echipa managerialã a şcolii

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

 

Echipa managerialã a şcolii

Bibliotecarul şcolii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şefi compartimente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞJ – HR

CCD – HR

 

 

 

 

ISJ-HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alţi furnizori de formare

 

 

 

 

 

500 RON

 

 

 

 

Extrabugetare

Obiectiv 3:

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera

Ţinte:

 • Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017 cu minim 10%
 • Reducerea abandonului şcolar la 7% în 2017 şi a pierderilor de elevi la transferul de la clasa a VIII  in clasa a IX a

 

Context:

Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?) Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost: Sursa de finanţare
Implicarea activă a psihologului şcolar şi a diriginţilor în combaterea absenteismului, a delicvenţei şi a actelor de indisciplină

Consiliere elev-părinte privind creşterea interesului acordat procesului instructiv-educativ şi  alegerea carierei

 

Realizarea orientării şcolare prin lecţii vizită

Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar

 

 

 

 

 

 

Furnizarea datelor legate de cerere şi tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă

Permanent

 

 

 

Lunar

 

 

 

 

Semestrial

Psiholog şcolar

Consilier educativ

Consiliul elevilor

Diriginţi

 

 

 

 

 

Diriginţii

Parteneri sociali

 

 

 

Pãrinţi

 

 

 

 

Agenţi economici

   
 

 

Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-a şi popularizarea planului de şcolarizare prin:

-lansare oficialã a ofertei (spectacol),

-organizarea acţiunii „ Porţi deschise”,

-prezentare ofertã în şcolile generale,

-publicitate în mass-media,

 

Realizarea unui studiu de membrii departamentului de marketing şcolar cu privire la motivele neprezentării elevilor în clasa a IX a

 

Crearea paginii Web a şcolii

 

 

 

 

 

 

Creşterea numărului de opţiuni 1 pentru Grup Şcolar „Sover Elek” Joseni la admitere 2017

Câte două activităţi pe semestru până în 2017

 

 

 

Anual în llunile noiembrie şi mai

 

 

 

 

 

 

Anual în luna octombrie

 

 

permanent

Diriginţii

 

 

 

 

 

 

Consiliul de administraţie

Consilier educativ

Diriginţi

 

 

 

 

 

Responsabil pagină web

Consiliul elevilor

 

Centru de asistenţã psihopedagogicã

ISJ HR

 

2000 RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 RON

 

Extrabugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrabugetare

Obiectiv 4:

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii

 

Ţinte:

 • Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2017 cu minim 10%
 • Creşterea numărului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 10 % în 2017 faţă de 2016

 

 

Context:

Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2010-2016. Este cazul domeniilor: prelucrarea lemnului,turism servicii.

Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. Parteneriatele dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii.

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?) Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost: Sursa de finanţare
Elaborarea şi implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piaţa muncii, inclusiv a meseriilor nou solicitate şi a meseriilor nesolicitate

 

 

 

 

 

 

 

– Procent ridicat de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă în domeniul de calificare absolvit;

– Rata de succes a acestora calculată pe fiecare calificare în parte (număr de persoane ce activează după un an de angajare/ număr total persoane angajate);

 

 

 

 

Sfârşitul anului şcolar

Echipa managerialã a şcolii

Consiliul de administraţie

 

 

Agenţii economici cu care şcoala derulează parteneriate

 

2500

RON

Extrabugetară

 

Elaborarea planului de şcolarizare 2017-2018 în corelaţie cu cererile pieţei muncii şi susţinerea aprobării.

Organizarea unei sesiuni de informare privind abilităţile cheie pentru agenţi economici-parteneri.

 

 

 

Întocmirea planului operaţional pentru activităţi de tranziţie de la şcoală la locul de muncă

 

 

 

 

Cel puţin 10 parteneri economici participă la sesiunea de informare.

 

 

 

 

 

Inserţie profesională

 

 

 

 

Anual  luna martie

 

 

 

 

 

 

Anual

 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială

 

 

 

10 parteneri

economici importanţi, ISJ, responsabilii comisiei metodice

 

Agenţii economici parteneri

 

 

 

 

5000

RON

 

 

 

 

 

 

Extrabugetară

 

Constituirea unor echipe mixte şcoală-agent economic, şcoală-universităţi  pentru înregistrarea şi urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii timp de 1 an după angajare sau după admitere în învăţământul superior

 

 

Cel puţin 95% rată de succes pentru fiecare calificare la 1 an de la angajare şi pentru cei care continuă studiile

 

Anual, luna 09 Consiliul de administraţie

 

 

 

 

 

Parteneri economici angajatori, , Consiliul elevilor Asociaţia Comitetului de Părinţi, universităţi 500 RON Extrabugetară

 

Obiectiv 5:

Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor

 

Ţinta:

 • Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2017 faţã de 2016.
 • Creşterea numãrului de adulţi ce apeleazã la serviciile de formare profesionalã, în vederea asigurãrii flexibilitãţii forţei de muncã cu 50 % în 2017 faţã de 2016.

 

Context:

Cadrul partenerial cuprinde un larg spectru: unitãţi şcolare, societãţi comerciale, comitet de pãrinţi, administraţie publicã localã, CCD, Centrul de asistenţã psihopedagogicã.

Principala problemã înregistratã este faptul cã agenţii economici şi pãrinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusã în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor. Ţinând cont de oportunitãţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici care activeazã în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonalã în elaborarea ofertei educaţionale pentru învãţãmântul profesional şi tehnic.

De asemeni, se impune îmbunãtãţirea colaborãrii cu Comitetul de pãrinţi.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se întâmple?) Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/

persoane responsabile

Parteneri: Cost: Sursa de finanţare
Identificarea partenerilor, agenţi economici, pentru a asigura formarea conform ofertei şcolare Numãr de Contracte de colaborare încheiate

 

Anual  luna decembrie     1000 RON Extrabugetarã
Dezbateri cu agenţii economici pe următoarele teme:

– unitãţi de competenţã prevãzute în Standardele de Pregãtire Profesionale

-efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unitãţilor partenere;

-organizarea de lecţii tip „vizitã didacticã” pentru continua informare privind modernizarea şi retehnologizarea unitãţilor economice;

– susţinerea şcolii cu sponsorizãri financiare şi materiale;

-acordarea de burse pentru elevii cu rezultate deosebite ;

Întocmirea planului operaţional pentru reţele interne de colaborare

 

 

 

 

Credite obţinute de elevi pentru modulele din programa şcolarã;

 

 

 

 

 

Creşterea calităţii actului educaţional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual

 

Reprezentanţi ai  agenţilor economici parteneri

 

 

Cadre didactice de specialitate

 

 

 

Cadre didactice de specialitate

Echipa managerială

 

Agenţii economici

 

 

 

 

 

 

 

Unităţi şcolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea planului operaţional pentru reţele de colaborare între şcoli la nivel extern

 

 

Organizarea acţiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu instituţii şi organizaţii locale pe teme de: sãnãtate, culturã, drepturi ale copilului, ecologie, protecţia mediului;

 

 

 

Creşterea calităţii actului educaţional

 

 

 

 

Numãr de acţiuni

 

 

 

 

 

 

 

Anual

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier educativ

Consiliul elevilor

 

 

 

 

Consilier educativ

Consiliul elevilor

 

 

 

 

 

Comitetul de pãrinţi

 

 

 

 

 

5000

RON

 

 

Fondul comitetului de pãrinţi

 

Extrabugetarã

Obiectiv 6:

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene

Ţinta:

 • Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul  2017, faţă de 2016
 • Obţinerea statutului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ
Context: Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost (lei) Sursa de finanţare
Realizarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene Realizarea a cel puţin 2  parteneriate Martie 2017 Directorul şcolii

 

Şcoli europene

Obiectiv 7:

Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat şi reducerea abandonului la clasele liceale

Ţinta:

 • Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceu de la valoarea de 7% la ținta finală de 3,5%;
 • Menţinerea ratei de absolvire a liceului la valoarea de 93%;
 • Creşterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat de la 43% la 50%;

 

Context: Activitățile remediale îi vor ajuta pe elevi la însușiirea mai aprofundată a materiei și obținerea notei de trecere a examenului.
Activități remediere sesiuni de învățat prin întrebări de control, chestionare ajută la familiarizarea cu subiectele de examen
Activități de consiliere își propune reducerea ratei de abandon școlar prin conștientizarea necesității încheierii studiilor liceale, învățarea elevilor să învețe și conștientizrea importanței examenului de bacaluareat
Activități extracurriculare prin purtarea discuțiilor libere îi vor ajuta pe elevi la însușiirea mai aprofundată a limbii  române și obținerea notei de trecere a examenului.

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi finalizate Persoana/persoane responsabile Parteneri: Cost (lei) Sursa de finanţare
Elaborarea şi depunerea proiectului ROSE Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceu de la valoarea de 7% la ţinta finală de 3,5%

Menţinerea ratei de absolvire a liceului la valoarea de 93%;

Creşterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat de la 43% la 50%;

 

2021 Echipa de implemantare a proiectului Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă

 

314240

Proiectul ROSE

 

 

PLAN  OPERAŢIONAL

PENTRU ANUL 2016-2017

 

I. Managementul  instituţional

 

OBIECTIVE

 1. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv – educativă şi de pregătire practică) din instituţie.
 2. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali.
 3. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii
 4. Asigurarea imaginii instituţionale

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen

de realizare

Persoana/

Persoane

care răspund

Mod de evaluare

Obs.

 • Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din anul şcolar 2015-2016.

 

 • Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2016-2017

 

 • Organizarea colectivelor metodico – ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice

 

 • Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor

 

 • Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru

 

 • Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de acţiune al şcolii

 

 • Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie, stabilirea programului de măsuri

 

 • Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului general al şcolii
  • Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial

 

 • Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi cu principiile psiho-pedagogice aferente

 

 • Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare

 

 • Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine interioară

 

 • Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile constituite cu acest scop

 

 • Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de invăţământ

 

 • Fundamentarea cifrei de şcolarizare

 

 • Popularizarea ofertei şcolare

 

 • Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media

 

Septembrie 2016

 

 

Octombrie  2016

 

Septembrie 2016

 

 

 

Septembrie 2016

 

 

Septembrie 2016

 

 

Septembrie 2016

 

 

 

Octombrie 2016

 

 

Septembrie 2016

 

Septembrie 2016

 

 

 

Septembrie 2016

 

 

Septembrie 2016

 

 

Septembrie 2016

 

 

Octombrie 2016

Septembrie 2016

 

Septembrie 2016

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

Directorii

 

 

Echipa de realizare a P.A.S.

Consiliul Profesoral

 

 

 

Consiliul Profesoral, Comitetul de părinţi

 

Directorii, consiliul de administraţie

 

Seful comisiei diriginţilor,  diriginţii, sefii comisiilor metodice

 

Directorul, contabilul şef, administratorul

 

Directorul şi secretarul şef

 

Directorii

 

 

Directorii

 

 

 

Directorul şi secretarul şef

 

 

Directorii, diriginţii

 

 

Directorii, contabilul şef, administratorul

 

 

Directorii, contabilul şef, administratorul

 

Directorii,

 

Directorii,

 

 

Directorii,

 

 

 

   

 

 

 

II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ

 

OBIECTIVE:

1.  Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ şi finalizării în bune condiţii a proiectului introducere a centralei hidro-termice.

2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii:

-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei;

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen

de realizare

Persoana/

Persoane

care răspund

Dovezi

 • Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru continuarea programului de finanţare a trei investiţii absolut necesare :

-centrala termică proprie

-modernizarea spaţiilor de învăţământ

 

 • Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ

 

 • Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  a spaţiului de învăţământ;

 

 • Intocmirea de noi cereri de finanţare prin proiecte
 

permanent

 

 

 

 

 

permanent

 

permanent

 

 

permanent

 

 

Directorul

 

 

 

 

Directorul, şefii de catedre şi bibliotecarul

 

Directorul, administratorul

 

Directorii

 

Adrese de solicitare

Procese verbale

 

III. Procesul instructiv-educativ

 

OBIECTIVE

 

 1. Asigurarea calităţii actului educaţional
 2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţământ.
 3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ;

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen

de realizare

Persoana/

Persoane

care răspund

Dovezi

 • Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor două structuri

 

 • Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ

 

 • Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de învăţământ

 

 • Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu noile cerinţe ale curriculum-urilor

 

 • Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive

 

 • Întocmirea şi demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar promovării;

 

 • Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor
 • Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii tematice
 • Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene

 

 • Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe elev-conform planului operaţional

 

 

 

permanent

 

 

 

conform planului operaţional pentru reţele de colaborare

permanent

 

începuturile semestrelor

 

permanent

 

 

 

permanent

 

 

 

 

permanent

 

 

 

noiembrie 2016

 

 

permanent

permanent

 

permanent

 

 

 

 

Consiliul de administraţie

 

 

 

 

Directorii

 

 

 

Şefii de catedre, directorii

 

Directorii şi şefii de catedre

Şefii de catedre

 

 

Diriginţii

 

 

 

 

Diriginţii

 

 

 

Diriginţii

 

 

Directorii

Comisia de asiguarare a calităţii

 

 

Comisia de asigurare a calităţii

 

 

 

Responsabili comisii metodice

 

 

Procese verbale

 

 

 

Procese verbale

Convenţii de colaborare

 

 

Planificări calendaristice

 

Programe de pregătire

 

Programe de recuperare

 

 

 

 

Procese verbale

 

 

 

Teste predictive

Programe de îmbunătăţire

 

Rapoarte periodice

 

 

 

 

Fişe de observare a lecţiei

 

Portofoliile cadrelor didactice

 

 

 

 

 

IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

 

OBIECTIVE

 

 1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative
 2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze.
 3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen

de realizare

Persoana/

Persoane

care răspund

Dovezi

 • Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul claselor
 • Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor

 

 • Consilierea elevilor cu nevoi speciale

 

 

 • Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor

 

 • Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor

 

 • Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare cu I.S.J. Harghita, şi Inspectoratul de Poliţie

 

 

 • Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică

 

 • Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare

 

 • E valuarea periodică a  modului în care elevii păstrează bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare

 

 • Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă

 

 

 • Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ

 

Septembrie 2016

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

 

permanent

 

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

permanent

 

 

 

 

permanent

 

Diriginţii

 

Consilier educativ, şeful comisiilor diriginţilor pe ani de studii şi diriginţii

 

Psihologul şcolar, diriginţii

 

Diriginţii

 

 

 

 

Diriginţii, profesorii

Psihologul şcolar

Diriginţii

 

Directorii, diriginţii şi comitetele de părinţi

 

Psihologul şcolar

 

 

Diriginţii, profesorii

 

 

 

Directorii şi diriginţii

 

 

 

Diriginţii, psihologul şcolar

 

 

 

Procese verbale

 

Planuri de activitate

 

Portofolii diriginţi

 

Programe de consiliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoale de colaborare

reviste şcolare

 

 

V. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională)

 

OBIECTIVE

 

 1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat.
 2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic.
 3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea AEL;

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Termen

de realizare

Persoana/

Persoane

care răspund

Dovezi

 • Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei
 • Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de învăţare-centrată pe elev-
 • Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de formare şi perfecţionare
 • Împărtăşirea exemplelor de bună practică
 • Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare.
 • Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică
 • Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării programului SEI şi folosirea sistemului AEL;
 • Utilizarea fondului de carte al bibliotecii în pregătirea individuală de specialitate
 • Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate, administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a  softului specializat
permanent

 

 

permanent

 

permanent

 

permanent

 

 

permanent

 

permanent

 

permanent

permanent

 

Directorii şi şefii de catedre

 

Directorul adjunct şi şefii de catedre

 

Directorii

 

Profesorii înscrişi la gradul II şi I şi definitivat

 

Şefii de catedre

 

Sefii de catedră

Bibliotecarul şcolii

 

Directorul şcolii

Mape profesori

 

 

Baza de date

formare continuă

 

Fişă de observaţie a lecţiei

 

Abonamente

 

PLAN OPERAŢIONAL

PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

 

OBIECTIVE

 1. 1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă
 2. 2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică
 3. 3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Termen de

realizare

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de

influenţă

Parteneri

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările necesare pe piaţa muncii

• Identificarea agenţilor economici, corespunzător domeniilor de pregătire profesională ale şcolii

• Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) şi Curriculum în dezvoltare locală (CDL), documente în acord cu consultarea agenţilor economici reprezentativi din zonă

• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu cererea de calificări de pe piaţa muncii

Adaptarea curriculum-ului la decizia şcolii (CDŞ) şi curriculum-lui în dezvoltare locală (CDL) elaborate , la condiţiile agenţilor parteneri

 

Plan de şcolarizare stabilit în acord cu cererea de calificări de pe piaţa muncii

 

 

Sept. 2016

 

 

Oct. 2016

 

 

Martie 2017

Echipa managerială

Responsabilii comisiilor metodice

Cadrele didactice

 

Agenţii economici

parteneri

 

 

– gradul de interes a partenerilor

 

 

 

Agenţii economici

parteneri

 

I.Ş.J. Harghita

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de instruire teoretică şi practică pentru formarea profesională a elevilor, în condiţii care să le asigure atingerea performanţelor profesionale şi să le faciliteze integrarea la locul de muncă

• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului loc de muncă

–       utilizarea în procesul de predare-învăţare a

 

 

 

Protocoale de colaborare încheiate cu agenţi economici, pentru toate  domeniile de pregătire

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

Cadrele didactice

– lipsa de interes sau/şi  a partenerilor, a elevilor

– evoluţie defavorabilă a pieţei muncii

– situaţia economică la nivel local şi naţional

economiei regionale

– cererea de produse

S.C.Mil-com Eximp Srl-Joseni

S.C Selena S :R :L.-Joseni

S.C Szilagyi SRL-Gheorgheni

SC Tam Tours SRL-Gheorgheni

SC : Bajko Bajko SRL-Gheorgheni

SC La-Mag Impex Srl-Joseni

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Termen de

realizare

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de influenţă

Parteneri

metodelor activ-participative (învăţare centrată pe

elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate

stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev

– realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, adaptate unor metode didactice eficiente şi moderne

– utilizarea a metodelor alternative de evaluare (autoevaluarea)

• Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii similare viitorului loc de muncă: agenţi economici, corespunzător domeniului de pregătire profesională

– formarea comisiei responsabile cu activitatea de protecţie a muncii şi P.S.I.

– realizarea instructajului şi completarea fişelor individuale de protecţie a muncii  a elevilor, cu folosirea metodelor interactive de realizare a instructajului ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor elevilor

– întocmirea graficelor  de desfăşurare a activităţilor de instruire practică curentă şi comasată

– încheierea de protocoale de colaborare (parteneriate) cu agenţii economici la care se vor desfăşura  activităţile de instruire practică

– repartizarea elevilor la agenţii economici

– monitorizarea activităţilor de instruire practică a elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai agenţilor economici

• Participarea elevilor la concursuri şcolare

• Organizarea simulării examenelor finale de absolvire

 

Protocoale de colaborare încheiate cu agenţi economici, pentru toate  domeniile de pregătire

 

Dobândirea de către elevi a competenţelor pentru abilităţi cheie şi tehnice specializate, corespunzător Standardelor de Pregătire Profesională

 

Dobândirea de către elevi a priceperilor şi deprinderilor practice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premii la concursurile şcolare

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2016

Mai 2017

 

 

 

Echipa managerială

 

 

 

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

 

Cadrele didactice

 

 

 

 

Agenţii economici

parteneri

– direcţiile de dezvoltare a (ale

agentului economic) pe plan local sau regional

– competitivitatea agenţilor economici, în funcţie de normele de calitate

– retehnologizarea şi restructurarea unor unităţi economice

-implementarea normelor de protecţia mediului

– migrarea forţei de muncă

-calitatea managementului

Factori cu influenţă pozitivă:

 

 

 

 

– participarea cadrelor didactice la cursuri de formare

S.c.H &CS SRL/Gheorgheni

 

 

 

S.C. HOLIDAY TOURS SRL Gheorgheni

 

S.C. BOTCOM  S.R.L. Joseni

 

S.C. MARVANY IMPEX

S.R.L. Ciumani

 

S.C. FUTURA PRODEX S.R.L.

Borzont

 

S.C VASGYURO SRL.Gheorgheni

 

 

 

S.C. KISS S.R.L.-JOSENI

 

S.C. LA-MAG IMPEX  S.R.L.JOSENI

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Termen de

realizare

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de influenţă

Parteneri

• Monitorizarea absolvenţilor

 

Cadrele didactice diriginţi
3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera

 

• Consilierea elevilor pentru buna orientare privind cariera, în scopul responsabilizării  elevului privind propria formare şi atingerii performanţelor profesionale

• Participarea elevilor la simularea unor interviuri în vederea angajării

• Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai reprezentanţilor agenţilor economici

• Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele necesare angajării

 

 

 

 

 

80% dintre absolvenţi vor fi pregătiţi pentru o survolare activă a pieţei forţei de muncă

 

Inserţia a minim 70 % dintre absolvenţi pe piaţa muncii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

Sfârşitul anului şcolar

 

 

Echipa managerială

 

Consilier educativ

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

Cadrele didactice

 

 

– gradul de  interes al elevilor pentru propria formare

 

– existenţa cabinetului de consiliere şcolară şi a unui cadru didactic specializat

 

 

Agenţii economici

parteneri

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV

 

OBIECTIVE

 

• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare

 Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor

• Responsabilizarea elevilor privind propria formare

 Promovarea învăţării incluzive

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Dovezi

Termen de

realizare

 

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de

influenţă

1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţare, cu implicarea activă a elevilor în propriul proces de formare – învăţare centrată pe elev

 

– desemnarea unui Coordonator pentru activităţi de învăţare centrate pe elev

– organizarea unor cursuri de formare  pentru diseminarea informaţiilor privind învăţarea centrată pe elev

– identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor fiecărei clase şi stabilirea stilului dominant al clasei

 

– 60 % din personalul didactic participă la cursuri organizate pe metode active de învăţare

– 100% dintre elevi completează chestionare pentru determinarea stilului de învăţare

– înţelegerea de către elevi a modulului care îi ajută să înveţe cel mai bine

– transformarea procesului învăţării într-unul activ, antrenant şi atractiv pentru elevi

– lecţii cu activităţi centrate pe elev

– participarea activă şi eficientă  a elevilor la lecţii

– petrecerea în mod plăcut şi cu succes a timpului la şcoală

– responsabilizarea elevilor asupra propriei formări

– planificări ale activităţilor didactice, proiecte de lecţii cu activităţi centrate pe elev

– chestionare pentru determinarea stilului de învăţare

– formulare pentru planul de lecţie

– formular pentru analiza propriilor practici

– formular pentru tema de lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

Cadrele didactice care au participat la cursuri de formare privind învăţarea centrată pe elev prin program Phare

Cadrele didactice

– disponibilitatea cadrelor didactice de a desfăşura lecţii cu activităţi centrate pe elev

– gradul de implicare şi antrenare a elevilor pentru participarea la lecţii

– interesul manifestat de elevi pentru propria formare

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Dovezi

Termen de

realizare

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de

influenţă

– stabilirea strategiilor de învăţare, care corespund cel mai bine stilurilor individuale de învăţare ale elevilor

– întocmirea proiectelor de lecţii cu activităţi centrate pe elev

– pregătirea spaţiului şi a materialelor de învăţare

 organizarea şi desfăşurarea de lecţii cu activităţi de învăţare centrate pe elev la toate clasele, cu sarcini diferite de învăţare pentru cele trei stiluri de învăţare: vizual, auditiv şi practic

– utilizarea metodelor active în procesul învăţării: lucrul în grupuri mici şi perechi, jocul de rol, studiul de caz, brainstormingul

– aplicarea metodelor alternative pentru evaluare: autoevaluarea,  proiectul individual şi în grup, portofoliul

– evaluarea eficienţei utilizării strategiilor didactice adecvate stilurilor individuale de învăţare

 

 

 

 

 

 

– 90% din cadrele didactice aplică metodele active de învăţare

– situaţii de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor şi vor avea încredere în strategia didactică folosită de profesor

– abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi competenţe tehnice dobândite de către aceştia, corespunzător Standardelor de Pregătire Profesionale

– dezvoltarea la elevi a stilului preferat de învăţare

– găsirea celei mai potrivite căi de a învăţa

– creşterea eficienţei  învăţării

 

– proiecte de lecţii cu activităţi centrate pe elev, cu sarcini diferenţiate pe stilurile individuale de învăţare ale elevilor

– materiale şi resurse de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale elevilor: fişe de documentare, fişe de lucru, teste, fişe de evaluare, fişe de observare, proiecte şi miniproiecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

Echipa managerială

Responsabilii comisiilor metodice

 

Cadrele didactice

 

Cadrele didactice care au participat la cursuri de formare

 

– disponibilitatea cadrelor didactice pentru aplicarea strategiilor didactice care să corespundă  stilurilor individuale de învăţare ale elevilor

 

Factori cu influenţă pozitivă:

– participarea cadrelor didactice la cursuri  de formare

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Dovezi

Termen de

realizare

Persoana/

persoane

care răspund

Factori de

influenţă

2. Construirea unui mediu de învăţare accesibil pentru toţi elevii, cu asigurarea de şanse egale

 

• asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare pentru toţi elevii şi sprijinirea acestora pentru propria formare

– identificarea elevilor cu un nivel scăzut de pregătire

– asigurarea sprijinului specializat pentru învăţare: personal didactic bine pregătit

•  adecvarea mediului de învăţare, nevoilor individuale ale elevilor

– asigurarea unui mediu fizic potrivit pentru învăţare: săli de clasă, cabinete de specialitate, bibliotecă ş.a.

 

 

 

 

– îmbunătăţirea performanţelor de învăţare

 

– toţi elevii identificaţi având un nivel scăzut de pregătire vor beneficia de programe speciale de pregătire

– progres în pregătire

 

 

– programe de învăţare individuale care să asigure progresul şi învăţarea

– programe de învăţare pentru elevii care participă la concursuri şcolare

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

Echipa managerială

 

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

Cadrele didactice

 

Cadrele didactice care au participat la cursuri de formare privind învăţarea centrată pe elev

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE

(ÎNTRE ŞCOLI)

 

CONTEXT:

Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.

Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă.

 

OBIECTIVE:

 1. 1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună;
 2. 2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii;
 3. 3. Dezvoltarea spiritului de competiţie;
 4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi profesională;

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Rezultate aşteptate

Termen de

realizare

Persoana/persoane

care răspund

Parteneri

 1. 1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea

– Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional pentru reţelele interne de colaborare;

– Semnarea contractelor de colaborare între partenerii reţelei;

– Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, responsabilităţi, termene;

– Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de calitate.

 

 

Întocmirea planului managerial al reţelei

 

 

Octombrie 2016

 

 

Echipa managerială

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

 

ISJ Harghita

CCD Apaczai Csere Janos-Miercurea -Ciuc

 1. 2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin:

– Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi comunicări ştiinţifice;

– Diseminarea exemplelor de bună practică;

– Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil sau de profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea de idei noi;

– Constituirea unui forum de discuţie privind problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând unor structuri similare.

 

90 % din cadrele didactice ale şcolii se perfecţionează prin activităţi ştiinţifico – metodice comune;

Soluţionarea de probleme comune ale cadrelor didactice

 

Conform planificării

Permanent

Permanent

 

 

Octombrie 2016

 

 

Responsabilii comisiilor metodice

Responsabilul cu formarea continuă a cadrelor didactice

Cadrele didactice

 

ISJ Harghita

CCD –Miercurea Ciuc

Alte şcoli

2.  Participarea la activităţi cu caracter concurenţial în vederea obţinerii performanţei

–          Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale;

–          Olimpiadele şcolare.

 

 

Cresterea cu 30 % a numărului de elevi pregătiţi pentru competiţie

Creşterea nivelului performanţei elevilor cu 20 %;

 

 

 

 

Conform planificării

 

 

 

 

 

Echipa managerială

Responsabilii comisiilor metodice

Cadrele didactice

 

ISJ Harghita

CCD Mircurea Ciuc

Alte şcoli

 

 

Implicarea elevilor în activităţi cu caracter umanitar si de voluntariat menite să-i pregătească pe aceştia  pentru viaţă şi inserţie socială Creşterea interesului  pentru 15% din elevii neimplicaţi încă în astfel de activităţi  

 

Conform planificării

 

 

Echipa managerială

Consilierul educativ

Cadrele didactice

ISJ Harghita

Protecţia Copilului

Alte şcoli

 

 1. 3. 4.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera

–          Participarea elevilor la simularea unor interviuri;

–          Participarea elevilor la târguri de job-uri;

– Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele necesare angajării

– Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în scopul responsabilizării  elevului privind propria formare şi atingerii performanţelor profesionale (cabinet de consiliere şi orientare profesională)

–          Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.

 

 

 

 

Inserţia a minim 50 % dintre absolvenţi pe piaţa muncii

 

Creşterea cu 80% a numărului de absolvenţi pregătiţi pentru abordarea vieţii şi survolarea activă a pieţei forţei de muncă

 

 

Conform planificării

Noiembrie 2016 (cu reactualizare permanentă)

Permanent

 

 

 

Permanent

 

 

Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

Consilierul educativ

 

Psihologul şcolar

 

Cadrele didactice

 

 

Alte şcoli

 

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE

ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN

(principalii parteneri externi)

CONTEXT:

Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.

 

OBIECTIVE:

 1. 1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere;
 2. 2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent;

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Rezultate aşteptate

Termen de

realizare

Persoana/persoane

care răspund

Parteneri

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea

– Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern;

– Semnarea contractelor de colaborare între partenerii reţelei;

– Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, responsabilităţi, termene;

– Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de calitate.

 

 

Întocmirea planului managerial al reţelei

 

 

Octombrie 2016

 

 

Echipa managerială

Responsabilii comisiilor metodice

Reprezentanţi ai agenţilor economici

 

A.F. ERDOS  . Joseni

S.C. ZOLA  S.R.L. Lazarea

S.C. IRIS S.RL. JOSENI

S.C. ORBAN S.R.L.  Ciumani

S.C. HAMERLEMN S.R.L. Miercurea Ciuc

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor

–          identificarea agenţilor economici şi a potenţialului acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire profesională ale şcolii;

–          formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe creative cerute pe piaţa forţei de muncă;

–          stimularea învăţării active;

–          stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de calificări de pe piaţa muncii;

 

 

 

 

 

 

Cifră  de şcolarizare aprobată şi realizată

 

 

 

80 % din absolvenţi sunt mobili şi adaptabili la cerinţele pieţei muncii

 

 

 

 

01.11.2016

 

 

 

 

Permanent

 

Permanent

15.02.2017

 

 

Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

Cadrele didactice

S.C. FENYOLIGET PANZIO S.R.L. Suseni

S.C. MABOR  S.R.L. Ciumani

AF FARKAS ATTILA Ciumani

S.C. ENGROT  S.R.L.  Joseni

PRIMARIA –Joseni

KOYBIRTOKOSSAG-Joseni

 1. 3. Asigurarea transparenţei în formarea profesională

–          realizarea  CDŞ-urilor şi CDL-urilor în acord cu nevoile şi aşteptările agenţilor economici parteneri;

–          consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale

desfăşurarea activităţilor de instruire  practică “acasă” la potenţialul angajator (parţial sau total)

 

 

 

01.11.2016 Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

 

 

Cadrele didactice

ISJ Harghita

Agenţi economici

Comitetul de părinţi

 1. 4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi dezvoltarea spiritului antreprenorial

–          Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare;

–          Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal şi profesional;

–          Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă;

–          Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia profesională;

–          Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de elevi privind schimbările sociale, economice, politice, şi tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile de profesii de pe piaţa muncii;

–          Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă.

 

 

Minim 70% din absolvenţi sunt inseraţi cu succes pe piaţa muncii

 

 

Septembrie 2016

Permanent

Permanent

Noiembrie 2016

Conform planificării

 

 

Echipa managerială

 

Responsabilii comisiilor metodice

Consilierul educativ

Psihologul şcolii

 

Cadrele didactice

 

 

 

ISJ Harghita

Agenţi economici

 

Comitetul de părinţi

 

Plan de şcolarizare 2016-2017

Domeniu / arie curriculară

 

Calificare

Nivel

2015-2016

2016-2017 actual

2017-2018

proiecţie

Ore Elevi Ore Elevi Ore Elevi
Învăţământ preşcolar

168

170

172

Învăţământ primar

208

198

196

Învăţământ gimnazial

190

195

197

Turism Învăţământ liceal

103

103

105

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI SALARIALE ALE ANGAJATILOR SCOLI LA DATA DE 30.09.2017

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA  153/28.06.2017

IN ANUL 2017 NU SE ACORDA VOUCHERE DE VACANTA SI INDEMNIZATIE DE HRANA

Categorie de personal – didactic

Denumire functie / Grad didactic

Nivel  studii

Vech. Invatamant

Sal. grilaƒ

Gradatie merit

Dirigentie

Compen-satie Diferente spor zonaƒ

Sal. Baza

Indemn. zone izolate

Total drepturi salariale / brut

Director (Scoalaƒ sau liceu)

S

>=25 si <30

4551,00

1072,00

77,00

5700,00

193,00

5893,00

Director adjunct (Scoalaƒ sau liceu)

SSD

>=25 si <30

3460,00

34,00

3494,00

137,00

3631,00

Educatoare / Grad I

M

3157,00

281,00

3438,00

67,00

3505,00

Profesor pentru invatamant prescolar / Debutant

S

2045,00

165,00

2210,00

44,00

2254,00

Profesor pentru invatamant prescolar / Definitiv

S

>=1 si <6

2159,00

176,00

2335,00

46,00

2381,00

Profesor pentru invatamant prescolar / Grad I

S

>=18 si <22

3365,00

297,00

36,00

3698,00

67,00

3765,00

Profesor pentru invatamant prescolar / Grad I

S

>=25 si <30

3497,00

774,00

387,00

43,00

4701,00

72,00

4773,00

Profesor pentru invatamant primar / Grad I

S

>=1 si <6

2358,00

196,00

2554,00

48,00

2602,00

Profesor pentru invatamant primar / Definitiv

S

>=10 si <14

2391,00

199,00

115,00

2705,00

145,00

3089,00

Institutor / Grad II

SSD

>=14 si <18

2220,00

187,00

25,00

2432,00

46,00

2478,00

Profesor pentru invatamant prescolar / Grad I

S

>=14 si <18

3040,00

264,00

36,00

3340,00

64,00

3404,00

Invataƒtor / Grad I

M

>=18 si <22

2417,00

207,00

32,00

2656,00

51,00

2707,00

Institutor / Grad I

SSD

>=18 si <22

2578,00

223,00

2801,00

52,00

2853,00

Profesor pentru invatamant primar / Grad I

S

>=18 si <22

3250,00

285,00

36,00

3571,00

67,00

3638,00

Invataƒtor / Grad I

M

>=18 si <22

2485,00

214,00

30,00

2729,00

51,00

2780,00

Profesor pentru invatamant primar / Grad I

S

>=25 si <30

3497,00

310,00

43,00

3850,00

72,00

3922,00

Invataƒtor / Grad I

M

>=35 si <40

3045,00

270,00

39,00

3354,00

64,00

3418,00

Profesor / Debutant

S

2045,00

0,00

900,00

20,00

920,00

Profesor / Definitiv

S

>=10 si <14

2391,00

199,00

29,00

2619,00

49,00

2668,00

Profesor / Grad I

S

>=10 si <14

2848,00

245,00

3093,00

62,00

3155,00

Profesor / Definitiv

S

>=10 si <14

2527,00

1668,00

32,00

1700,00

Profesor / Definitiv

S

>=14 si <18

2484,00

208,00

2692,00

51,00

2743,00

Profesor / Grad II

S

>=14 si <18

2612,00

30,00

2642,00

53,00

2695,00

Profesor / Grad I

S

>=14 si <18

3040,00

264,00

32,00

3336,00

64,00

3400,00

Profesor / Definitiv

S

>=18 si <22

2631,00

2631,00

52,00

2683,00

Profesor / Grad I

S

>=18 si <22

3159,00

276,00

65,00

3500,00

219,00

3719,00

Profesor / Grad I

S

>=18 si <22

3250,00

713,00

356,00

42,00

4361,00

67,00

4428,00

Profesor / Grad I

S

>=18 si <22

3365,00

297,00

36,00

3698,00

67,00

3765,00

Profesor / Grad I

S

>=25 si <30

3365,00

741,00

371,00

37,00

4514,00

69,00

4583,00

Profesor / Definitiv

S

>=25 si <30

2825,00

243,00

36,00

3104,00

58,00

3162,00

Profesor / Grad I

S

>=30 si <35

3613,00

321,00

49,00

3983,00

76,00

4059,00

Profesor / Grad I

S

>=30 si <35

3613,00

25,00

1832,00

39,00

1871,00

Categorie de personal – didactic – auxiliar

Administrator financiar debutant

M

1618,00

1618,00

1618,00

Bibliotecar I

M

1969,00

1118,00

1118,00

Contabil-Sef (administrator financiar)

S

3660,00

3660,00

3876,00

Secretar

S

1662,00

1662,00

1662,00

Secretar-Sef

M

2416,00

1382,00

1382,00

Categorie de personal – nedidactic

Ingrijitor

M

1659,00

1659,00

Ingrijitor

M

415,00

415,00

Ingrijitor

M

457,00

457,00

Ingrijitor

G

1921,00

1921,00

Ingrijitor I

M

1829,00

1829,00

Ingrijitor I

M

1244,00

1244,00

Ingrijitor I

M

961,00

961,00

Ingrijitor I

M

436,00

436,00

Muncitor I

M

974,00

974,00

Muncitor I

M

1947,00

1947,00

Muncitor III

M

1854,00

1854,00

Director